جلسه اهدا کارنامه سری 3

کارنامه دهم تجربی

جلسه اهدا کارنامه سری 3 سری سوم جلسه اهدا کارنامه در روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 بهمن برگزار می گردد. از همه دانش آموزان خواهشمندیم که این زمان بندی را با دقت مطالعه و همراه اولیا خود راس ساعت مقرر حاضر شوند.