مجتبی شکوری – شرم

مجتبی شکوری- فرازدانش

مجتبی شکوری – شرم همیشه ما بعضی وقت ها و بعضی جاها دچار شرم می شویم و این شرم نمی گذارد که ما درست ارتباط برقرار کنیم، دلیل این کار شاید خودمان نمی دانیم ولی با یه مشورت خیلی ساده با بزرگ تر می توانیم این موضوع را با خودمان حل کنیم. در این قسمت […]