مشاور و برنامه ریز تحصیلی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف

مشاور تحصیلی مدارس و آموزشگاه های برتر تهران و شهرستان ها 

همکاری با کانون فرهنگی آموزش، مبتکران، فرهیختگان،دانش شفیع،اشراق، شاهد،زندگی برازنده من، بنیاد تحول خانواده، رسام و …

مشاور ارشد مرکز مشاوره زندگی برازنده من 

مشاور تحصیلی آموزشگاه آنلاین کلاسی برتر

مولف کتاب برنامه ریزی زندگی برازنده من، برنامه ریزی با سرعت 120، قدرت تمرکز، قورباغه

موسس اولین وبسایت و اپلیکیشن مشاوره ای کشور

مهندس اشکان پارسیا نژاد