فوق لیسانس مدیریت فرهنگی

دکترای مدیریت آموزشی

سابقه خدمت: 33 سال

مدیریت مدارس دولتی و غیر دولتی 22 سال

ریاست  آموزش و پرورش منطقه 5 از سال 92 تا  97

ریاست آموزش و پرورش منطقه 2 از سال 97 تا 99

مدیر نمونه شهر تهران در سال 1382

مربی برتر کشور در سال 1374

نماینده روسای آموزش و پرورش شهر تهران از سال 93 تا 99

عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران

عضو کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهر تهران

عضو کمیته هدایت تحصیلی شهر تهران

رئیس شورای ورزشی مناطق 5 و 2 تهران

رئیس کمیته امتحانات مناطق شهرتهران از سال 92 تا 99

رئیس کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر از سال 93 تا 99

مدرس آموزش نیروی انسانی مناطق 2 – 5

رئیس ستاد ثبت نام مناطق 2 و 5 تهران از سال 92 تا 99

رئیس شورای نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی از سال 92 تا 99 مناطق 5 و 2 تهران

رئیس کمیته نظارت بر فرآنید ثبت نام و شهریه مدارس غیر دولتی از سال 92 تا 99 مناطق 5 و 2 تهران

رئیس ستاد پروژه مهر (بازگشایی مدارس ) از سال 95 تا 99 مناطق 5 و 2 تهران

رئیس ستاد بزرگداشت مقام معلم از سال 93 تا 99 آموزش و پرورش مناطق 5 و 2 تهران

رئیس گروه بهبود کیفیت فعالیت های موارد آزمون از سال 93 تا 99 مناطق 5 و 2 تهران

مسئول کمیته برگزاری آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشوری مناطق 5 و 2 و 9 تهران سال 94-95

رئیس ستاد اسکان فرهنگیان از سال 93 تا 98

رئیس کمیسیون خاص مناطق آموزش و پرورش از سال 92 تا 99

رئیس کمسیون خاص مناطق آموزش و پرورش از سال 92 تا 99

رئیس جشنواره شهید رجائی (انتخاب کارکنان نمونه اداری) از سال 94 تا 97

عضو کمیته شورای سلامت شهرتهران از سال 94 تا 97

رئیس ستاد آزمون ورودی مدارس و استعداد های درخشان از سال 93 تا 99

رئیس کارگروه راهبردی سامانه مدیریت عملکرد منطقه 5 تهران از سال 94 تا 97

رئیس شورای راهبردی پژوهش سرای دانش آموزی مناطق 5 و 2 تهران از سال 93 تا 99

رئیس شورای برنامه ریزی برنامه تعالی مدیریت مدرسه در سال خای 93-94-95

رئیس کارگروه ساماندهی نیروی انسانی از سال 92 تا 99 مناطق 5 و 2 تهران

رئیس ستاد احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر منطقه 5 تهران  سال های 92 تا 95

دکتر هوشنگ میر شفیعی
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید