• 26 سال سابقه معاونت دبیرستان های تهران
  • 4 سال سابقه مدیریت دبیرستان 
  • 2 سال سابقه مربی تربیت بدنی 
  • 8 سال سابقه مدیریت در آموزشگاه های فنی حرفه ای
استاد سعید اسکندریان